Хамт олон

Багш боловсон хүчний хувьд нийт 23 багш ажиллаж байгаагийн 50 хувь нь гадаад, 50 хувь монгол багш нар байна. 50 хувь нь магистр, үлдсэн хувь нь баклаварын зэрэгтэй. Мэргэжлийн хувьд өндөр чадвартай, шилдэг заах арга зүйтэй тэргүүлэх, зөвлөх зэрэгтэй багш нар ажилладаг. Багш нар ЗАН-ээрээ хамтран сурах бичиг, ном товхимлыг эрхлэн гаргадаг ба сургалтдаа нэмэлт материал болгон ашиглаж байна.